เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Mainหน่วย  :หน้ากาก
คำถามหลัก(Big  Question) :นักเรียนจะดำรงชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ และศาสนา ได้อย่างไร
ภูมิหลังของปัญหา                             
ในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงการเดินทาง การติดต่อค้าขาย อุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้คนในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและปรับตัวเพื่อความสะดวกสบายต่อการสื่อสารและการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความแตกต่าง ซึ่งบริบทการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน การปรับตัวเปรียบเสมือนการสวมหน้ากาก แต่อีกในมุมหนึ่งหน้ากากเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของสังคมนั้น
                ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้หน่วยหน้ากากเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

เป้าหมาย(Understanding Goal):
เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
 หน่วย : หน้ากาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์: เรื่องที่อยากเรียนรู้
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms
- Think Pair Share
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
-คลิป เทศกาลหน้ากากเอเชีย, คลิปเปลี่ยนหน้ากากจีน,ผีตาโขน
- จัดบรรยากาศในห้อง
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่ครูเตรียมมา
- ครูเปิดคลิป เทศกาลหน้ากากเอเชีย, คลิปเปลี่ยนหน้ากากจีน,ผีตาโขนให้นักเรียนดู
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และคิดอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
- สรุปสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่ครูเตรียมมา
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด 
Card and Chart พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ เรื่องนั้น
- จัดบรรยากาศในห้องเรียน
- ตั้งชื่อหน่วย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้จากคลิป
- สรุปสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่ครูเตรียมมา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูคลิปเทศกาลหน้ากากเอเชีย,คลิปเปลี่ยนหน้ากากจีน, ผีตาโขน
- สนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้

- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพหน้ากาก
- แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ระดมสมองตั้งชื่อหน่วย

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

2
โจทย์: วางแผนการเรียนรู้ 
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
- Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
- วาดภาพตกแต่งหน้าห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นเล็ก)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ความรู้
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind Mapping และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
3
โจทย์:  หน้ากาก
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Think Pair Share
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บล็อกหน้ากาก
- อุปกรณ์ในการทำหน้ากาก
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หน้ากากที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่รู้จัก
- นักเรียนแต่ละคน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากเช่นที่มา ความเกี่ยวข้องกับสังคม
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ากาก ผ่าน การเขียนบรรยาย
- เตรียมอุปกรณ์ในการทำหน้ากากจากบล็อกปูน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำหน้ากากจากบล็อกปูน
- หน้ากากแต่ละประเภทเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- หน้ากากที่นักเรียน สนใจคืออะไร มีที่มาอย่างไรเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
- จับกลุ่ม 3-4 คนสรุปลงแผ่นชาร์ตใหญ่ พร้อมเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ เกี่ยวกับ หน้ากากที่สนใจ และความสัมพันธ์กับสังคม
- เขียนสรุปหน้ากากที่มีทั่วโลก
- หน้ากากจากบล็อกปูน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากทั่วโลก
- นำเสนอ ชาร์ตความรู้
- เขียนสรุปหน้ากากทั่วโลก
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำหน้ากากจากบล็อกปูน
- ทำหน้ากาก

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของหน้ากาก รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์หน้ากากและสังคมโลกได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
4
โจทย์:  วัฒนธรรม
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
- ผู้ปกครองอาสา
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- หน้ากาก
- อุปกรณ์ในการทำลวดลายหน้ากาก
- ชุดการแสดงละคร
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด วัฒนธรรมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่รู้จัก
- แบ่งนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเป็นทวีปต่างๆ แต่ละคนในกลุ่มเลือก 1 ประเทศที่ตนเองสนใจในทวีปนั้น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ตนสนใจ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล ผ่านการเขียนบรรยาย
- ออกแบบลายหน้ากากเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- แบ่งนักเรียนออก 3 กลุ่มเท่าๆกัน จะอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างไรผ่านละคร
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำลวดลายหน้ากาก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
**ทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอาสาในการวางบล็อกทางเดินสวนป่าของโรงเรียน
ชิ้นงาน
- ละคร
- เขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล
- หน้ากากแต่ละลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละประเทศ
- นำเสนอ ละคร
- เขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำลายหน้ากาก, ออกแบบลายหน้ากากเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- ทำลวดลายหน้ากาก

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละทวีป ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านละคร อีกทั้งยังสามารถออกแบบลวดลายของหน้ากากในการถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
5
โจทย์:  ภูมิศาสตร์
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์ในการทำโมเดล
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมภาคเหนือจึงเกิดแผ่นดินไหว
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว 
- แบ่งนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเป็นทวีปต่างๆ แต่ละกลุ่ม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
- นักเรียนแต่กลุ่มออกแบบ วางแผนการทำโมเดลภูมิศาสตร์ของทวีปตนเอง (การบ้าน เตรียมอุปกรณ์)
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโมเดลตามที่วางแผนไว้
- นำเสนอโมเดล เพื่อนช่วยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้างและส่งผลอย่างไร เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- โมเดลภูมิศาสตร์
- เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แต่ละทวีป
- นำเสนอ โมเดล
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำโมเดล
- เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของแต่ละทวีปที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถทำโมเดลภูมิศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
6
โจทย์:  ศาสนา ความเชื่อ
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- ชักเย่อความคิด
- Place Mat
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- แบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนาต่างๆที่มีคนนับถือ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ ลัทธิเต๋า ขงจื๊อ ฯลฯ
- ชักเย่อความคิด จากคำถาม : เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
- Place Mat เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด จากคำถาม : แต่ละศาสนามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันและคล้ายกันอย่างไร
- บทความเกี่ยวกับศาสนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับศาสนา
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Chart / Place Mat /บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาและการวางแผนการทำงาน
- การเตรียมนำเสนองาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Cart / Place Mat /บทความ

ความรู้
 เข้าใจ สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
7
โจทย์:  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- ชักเย่อความคิด
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ดูคลิปชั่วโมงทำกิน ตอนวิกฤตเศรษกิจกรีซ และ สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ.2540”
- ชักเย่อความคิด ระหว่างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการ นักเรียนจะเลือกอะไรเพราะเหตุใด
- ขอ 3 คำกับเศรฐกิจไทยในปัจจุบัน เพราะเหตุใด จาก 3 คำ เชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้างลงกระดาษ A4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- บทกลอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share
- เชื่อมโยง คำ 3 คำ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นจากคลิปที่ได้ดู
- การเตรียมนำเสนองาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ผ่านเครื่องมือ Black Board Share

ความรู้
 เข้าใจ สามารถอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการ
8
โจทย์:  ประดิษฐ์หน้ากากเครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Flow Chart
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ศึกษาหน้ากากที่สนใจ
- ออกแบบ วางแผนประดิษฐ์หน้ากาก
- เตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์หน้ากาก
- ประดิษฐ์หน้ากาก
- นำเสนอหน้ากากที่ประดิษฐ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- หน้ากาก
- Flow Chart : ขั้นตอนการทำหน้ากาก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้ากากที่สนใจ
- การนำเสนองาน
- เตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน


ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบายการประดิษฐ์หน้ากากที่ตนเองสนใจจากวัสดุที่มีในพื้นถิ่น รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
9
โจทย์:  ละครหน้ากากประยุกต์เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Flow Chart
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
- น้องๆ
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ เรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนละครหน้ากาก เพื่อสื่อความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มาได้อย่างไร
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนร่วมกันในการทำละครหน้ากาก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมละครตามที่ออกแบบวางแผนไว้
- ความคืบหน้าของละครแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ ถ้ามีแก้ปัญหาอย่างไร
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคืบหน้าของละคร
- เตรียมอุปกรณ์ ฉากในการแสดงละคร
-  แสดงละครหน้ากากให้ครูและน้องๆได้ชม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ละครหน้ากาก
- Flow Chart ขั้นตอนการทำละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงละครหน้ากาก
- การนำเสนอ Flow Chart
- เตรียมอุปกรณ์ในการแสดงละครหน้ากาก

ความรู้
 เข้าใจ และสามรถออกแบบ วางแผนแสดงละครหน้ากากประยุกต์เพื่อถ่ายความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งQuarter รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความ
10
โจทย์:  สรุปองค์ความรู้
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Place met
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
- น้องๆ
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 9 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
Mind Mapping
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม  สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อของตนเอง
ผ่านเครื่องมือคิด Place met
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Place met สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

หน่วย หน้ากากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2558 (Quarter 3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
- สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว   สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
(ว 8.1 ป.6/1 )
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้า 
(ว 8.1 ป.6/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข
(ว 8.1  ป.6/5)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว 8.1 ป.6/6 )
 - นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
(1.1.6/3)
- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น (1.1 .6/5)
- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ(1.1 .6/7)
มาตรฐาน ส 1.2
 เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทของความเป็น
ศาสนิกชนที่ดีได้
(1.2 .6/2)
มาตรฐาน ส 3.1
 เข้าใจและรู้จักบทบาทของตนเอง
(3.1 .6/1)
มาตรฐาน ง1.1
- ใช้ทักษะในการทำงานได้ด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 (1.1.6/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(1.1 .6/3)
- สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(1.1 .1/3)
มาตรฐาน ง 2.1
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
(2.1.2/4)
มาตรฐาน พ 2.1
สร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและต่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นในการตั้งชื่อหน่วยและวางแผนการเรียนรู้ได้
(2.1 . 6/1)
มาตรฐาน ศ1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยใช้เทคนิคเรื่องสี แสง เงา ความกลมกลืน สื่อถึงเรื่องราวที่อยากศึกษาได้
(1.1 .6/1-7)

มาตรฐาน ส 4.1
นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ (ส 4.1  ป.6/2)
มาตรฐาน ส 2.1
- มีมารยาทและยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ ได้
(2.1 .6/ 3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(2.1. 1/4)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
1. ภูมิศาสตร์
- ลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปต่างๆทั่วโลก
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในทวีปต่างๆทั่วโลก
- สาเหตุการเปลี่ยน แปลงธรรมชาติในโลก
- ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรฐาน 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในแต่ละทวีป (ว 2.2 .6/1)
- สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับโลก (ว 2.2 .4/1)
- อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ว 2.2 .4/2 )
มาตรฐาน ว 6.1
-  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซนและฝนกรด
(ว 6.1 .1/6 )
- เข้าใจและสามารถอธิบายผลของการเกิดภาวะโลกร้อน
รูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว 6.1.1/7)
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
 (ว 8.1 .6/1 )
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบข้อมูล
(ว 8.1 .6/3 )
- เข้าใจและสามารถนำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .6/8 )
มาตรฐาน ส 5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ ลูกโลก กราฟ ) ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปต่างๆ
(ส 5.1 .6/1 )
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นของแต่ละทวีป (ส 5.1 .1/3 )
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแต่ละทวีป (ส 5.1 .2/2 )
- เข้าใจและสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติ
 (ส 5.1 .4/4 )
มาตรฐาน ส 5.2
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของแต่ละทวีป
(ส 5.2 .6/1 )
- เข้าใจและสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติและทางสังคมของทวีปต่าง (ส 5.2 .2 /1 )
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปต่างๆของโลกได้
(ส 5.2 .2 /4 )


มาตรฐาน ง 1.1
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1 .6 /1 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง 1.1 .6 /3 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ (ง 1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(ง 1.1 .1 /3 )
-ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ง 1.1.4 /7 )
มาตรฐาน พ 2.1
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
(พ 2.1 ป.6/1)
มาตรฐาน พ 5.1
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของคนในแต่ละทวีป
(พ5.1 .6 /1 )
- ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
(พ5.1 .6 /2 )
มาตรฐาน ศ1.1
สร้างงานทัศนศิลป์ผ่านเป็นแผนภาพแผนผังและภาพ ประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(ศ 1.1  ป.6/7)มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของโลกจากหลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1 .6/2)
- เข้าใจเรื่องราวความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีผล
(ส 4. .6/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
(ส 4.2 .6/2)


มาตรฐาน ส 2.1
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนของประเทศในแต่ละทวีป
(ส 2.1 .4/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
2. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- พุทธ
- คริสต์
- อิสลาม
- พราหมณ์
- ซิกข์
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
 (ว 8.1 .6/1 )
- เข้าใจและสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบข้อมูล
(ว 8.1 .6/3 )
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
(ว 8.1 .6/6 )
- เข้าใจและสามารถนำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .6/8 )
มาตรฐาน ส 1.1
- เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นคนดีเท่าที่จะเป็นได้
(1.1 .6/3 )
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
(1.1 .6/7 )
- สามารถอธิบายการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก
(ส 1.1 .2 /1 )
- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก
(ส 1.1 .3 /2 )
- วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
(ส 1.1 .3 /10 )
มาตรฐาน ส 1.2
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานและมีมารยาทในการเป็น
ศาสนิกชนที่ดี
(ส 1.2 .6 /1/2 )
- อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 (ส 1.2 .2 /5 )
- สามารถเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตนและพัฒนาโลก (ส 1.2 .4 /5 )

มาตรฐาน ง 1.1
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1 .6 /1 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
(ง 1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(ง 1.1 .1 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
(ง 1.1 .4 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
(ง 1.1 .4 /5 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .6 /5 )

มาตรฐาน พ 1.1
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ในแต่ละทวีป
(พ 1.1 .2 /2 )
มาตรฐาน พ 2.1
วิเคราะห์ค่านิยมและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ
(พ 2.1 .4 /2 )
มาตรฐาน ศ 1.1
อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
 (ศ 1.1 ป.6/2)
มาตรฐาน ศ 1.2
เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลโดยเฉพาะด้านศาสนาและความเชื่อ
(ศ 1.2  ม.3/2)
มาตรฐาน 3.1
ออกแบบเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
(ศ 3.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส 4.1
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ในลักษณะต่างๆ
(ส 4.1 ม.2/1)
มาตรฐาน ส 4.2
ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ
(ส 4.2 ม.2/2)


มาตรฐาน ส 2.1
- มีมารยาทและยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเอง ได้ (2.1 .6/ 3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(2.1. 1/4)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
3. เศรษฐศาสตร์
- การค้า
- เงินตรา
- อุตสาหกรรม

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และความสนใจ
(8.1  .6/1)
- วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
( 8.1 .6/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือ ( 8.1 .6/3)
- บันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นนำเสนอผล สรุปผล
( 8.1.6/4)
- สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับ ท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(ว 8.1 .6/6 )

มาตรฐาน ส 3.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
(ส 3.1 .1/1 )
- วิเคราะห์พฤติกรรมและค่านิยมของคนทั่วโลกที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
(ส 3.1 .1/2 )
- อธิบายปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศต่างๆทั่วโลก
(ส 3.1 .2/2 )
มาตรฐาน ส 3.2
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
(ส 3.2 .4/2 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .6 /5 )
มาตรฐาน ง 4.1
- ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน
(ง 4.1 .2/2 )
- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละทวีป (ง 4.1 .3 /3 )
มาตรฐาน พ 3.2
- เล่นเกม และกีฬาไทย ชนิดต่างๆของแต่ละยุคสมัยและที่ตนเองชอบมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น (3.2  .6/2 .6/3/4)
มาตรฐาน พ 4.1
เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
(พ 4.1 .2 /6 )
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(ศ 1.1  ป.6/7)
มาตรฐาน ส 4.1
นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต
 (ส 4.1 .6/2 )

มาตรฐาน ส2.1
- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ          
(2.1 .6/3)
- เห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย    
 (2.1 .6/4)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม           
(2.1  ป.6/5)
- เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
4. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- การเมืองการปกครอง
-  กฎหมาย  สนธิสัญญา กลุ่มประเทศ
- ความเหมือนและความแตกต่างของการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่อยากศึกษาได้
(8.1 .6/1 )
- วางแผนการสังเกต
การสำรวจ เสนอ ตรวจสอบและคาดการณ์สิ่งที่จะพบได้ (8.1 .6/2 )
- ตั้งคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ ได้อย่างมีเหตุผล (8.1 .6/5)
- สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างทางการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลก
(8.1 .6/6 )
- นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 .6/8 )
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
(1.1 .6/3)
- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น
(1.1 .6/5)
- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ (1.1 .6/7)

มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
(ง 1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(ง 1.1 .1 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
(ง 1.1 .4 /4 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง 3.1 .3 /3)

มาตรฐาน พ 1.2
อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ1.2 .6 /1)
มาตรฐาน พ 4.1
เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางด้านการเมือง
(พ 4.1 .2 /6 )
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงานเกี่ยวกับการปกครองในระบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(ศ 1.1 ป.6/7)

มาตรฐาน ส 4.2
อธิบายภาพ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันได้
(ส 4.2 .6/1 )
- บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
(ส 4.2 .6/2)


มาตรฐาน ส 2.1
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1 .6/5 )
- วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
(ส 2.1 .4/1 )
มาตรฐาน ส 2.2
- วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ
(ส 2.2 .3/2)
- เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
(ส 2.2 .4/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
5. ละครหน้ากากประยุกต์
- ทำหน้ากาก
- บทละคร
- ชุด ฉาก เวทีฯลฯ
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
(ว 8.1 ป.6/1 )
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้า 
(ว 8.1 ป.6/2)
- สร้างชุดความรู้ใหม่จากสิ่งที่ค้นคว้า และประเด็นอื่น
(ว 8.1  ป.6/5)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว 8.1 ป.6/6 )
 - นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต (1.1 .6/3)
- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น
(1.1 .6/5)
- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ (1.1 .6/7)
มาตรฐาน ส3.1
 เข้าใจและรู้จักบทบาทของตนเอง
(3.1 .6/1)

 มาตรฐาน   ง 1.1
- เข้าใจและสามารถอภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้
(1.1 .6 /1 )
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ  
(1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(1.1 .1 /3 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(1.1  ป.6 /3)
มาตรฐาน   ง 3.1
- เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานละครได้
(3.1  ป.6 /2)
มาตรฐาน พ 3.1
ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบผสมผสานและอยู่กับกับที่ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ในการแสดง ผ่านละครหน้ากากประยุกต์ได้
(พ 3.1  ป.6/1)
มาตรฐาน ศ1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็น ได้เรียนรู้สร้างงานศิลปะโดยใช้เทคนิคเรื่องสี แสง เงา ความกลมกลืน สื่อถึงเรื่องราวที่อยากศึกษาได้
(1.1 .6/1-7)
มาตรฐาน ศ3.1
ออกแบบ สร้างสรรค์นำเสนอละครหน้ากากประยุกต์ ได้ (3.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส 4.1
นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจหน่วยที่เรียนรู้ได้
(ส 4.1  ป.6/1-2)
มาตรฐาน ส2.1
- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ          
(2.1 .6/3)
- เห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย    
 (2.1 .6/4)
- เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
6. สังคมโลกในอนาคต
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถนำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .6/8)
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสังคมโลกในปัจจุบัน และนำไปใช้แก้ปัญหาในสังคมโลกอนาคต
(ว 8.1 .4/7/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
(1.1 .6/3)
- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น
(1.1 .6/5)
- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ (1.1 .6/7)

มาตรฐาน ง 3.1
- ติดต่อ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(ง 3.1 .4 /9 )
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .6 /5)
มาตรฐาน ง 4.1
 สำรวจตนเอง เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพในสังคมโลกอนาคต
(ง 4.1 .6 /1 )
มาตรฐาน พ 2.1
วิเคราะห์สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในอนาคต และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 (พ 2.1 .4 /4 )
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ ของโลกหรือสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต
(ศ 1.1  ป.6/7)

มาตรฐาน ส 4.2
วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๒๑ (ส 4.2 .4/4 )

มาตรฐาน ส 2.1
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้
( 2.1.3/4)
- วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
( 2.1.4/5)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลานามัย
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
- สรุปและนำเสนอหน่วย
- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด

มาตรฐาน ว 8.1
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
(8.1 .6/1 )
- วางแผนการตรวจสอบสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อได้
(8.1 .6/2)
- เลือกอุปกรณ์ในนำเสนอผลงานที่เหมาะสม และน่าเชื่อได้ (8.1 .6/3 )
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ได้
(8.1 .6/6 )
 - นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต (1.1 .6/3)
- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น
(1.1 .6/5)
- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ
(1.1 .6/7)
มาตรฐาน ส1.2
 เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีได้
(1.2 .6/2)
มาตรฐาน ส3.1
 เข้าใจและรู้จักบทบาทของตนเอง
(3.1 .6/1)
มาตรฐาน ส5.2
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ (5.2 .6/2)
 มาตรฐาน   ง 1.1
- เข้าใจและสามารถอภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้
(1.1 .6 /1 )
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ  
(1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(1.1 .1 /3 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(1.1  ป.6 /3)
มาตรฐาน   ง 3.1
- เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในนำเสนองานได้
(3.1  ป.6 /2)
- สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้
(3.1  ป.6 /3)
มาตรฐาน  พ 2.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
( 2.1.6/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  ( 3.1.4/2 )
มาตรฐาน  พ 4.1
- เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยได้
( 4.1.1/1 )
- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากสังคมโลกต่อสุขภาพได้
( 4.1.1/2 )

มาตรฐาน ศ1.1
- เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนมาทั้งหมดผ่านวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี (1.1 .6/1)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบสรุปความรู้ความเข้าใจ ได้
(1.1  ป.6/7)
มาตรฐาน ศ3.1
ออกแบบ สร้างสรรค์นำเสนอละครหน้ากากประยุกต์ เรื่องสั้นได้
(3.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาผ่าน Time line
(4.1  .6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ 
(4.1  .6/2)

มาตรฐาน ส2.1
- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ          
(2.1 .6/3)
- เห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย    
 (2.1 .6/4)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม       
(2.1  ป.6/5)
- เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น