เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Week3

Understanding Goal: เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของหน้ากาก รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์หน้ากากและสังคมโลกได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
(9-13 พ.ย 58)
โจทย์ : หน้ากาก
Key Questions :
- หน้ากากที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
- หน้ากากแต่ละประเภทเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- หน้ากากที่นักเรียน สนใจคืออะไร มีที่มาอย่างไรเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด :
ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับหน้ากากกับสังคม
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับที่มาของหน้ากาก หน้ากากกับสังคมนั้นๆ
Show and Share : นำเสนอ ชาร์ตความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้รู้
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บล็อกหน้ากาก
- อุปกรณ์ในการทำหน้ากาก
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หน้ากากที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่รู้จัก
- นักเรียนแต่ละคน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากเช่นที่มา ความเกี่ยวข้องกับสังคม นำเสนอสิ่งที่ได้มา เพื่อนแต่ละคนเสนอเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ากาก ผ่าน การเขียนบรรยาย
- การบ้านให้แต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำหน้ากากจากบล็อกปูน
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำหน้ากากจากบล็อกปูน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- หน้ากากแต่ละประเภทเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- หน้ากากที่นักเรียน สนใจคืออะไร มีที่มาอย่างไรเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับหน้ากากที่ตนเองสนใจ
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคล
- จับกลุ่ม 3-4 คนสรุปลงแผ่นชาร์ตใหญ่ พร้อมเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด สิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคนักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนทำงานแผ่นชาร์ตใหญ่ต่อ
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง ครูและเพื่อนๆช่วยตั้งคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจและ ชื่นชมนักเรียนทุกๆคนอย่างตั้งใจ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
- ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอาสาในการวางบล็อกทางเดินสวนป่า
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากทั่วโลก
- นำเสนอ ชาร์ตความรู้
- เขียนสรุปหน้ากากทั่วโลก
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำหน้ากากจากบล็อกปูน
- ทำหน้ากาก
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ เกี่ยวกับ หน้ากากที่สนใจ และความสัมพันธ์กับสังคม
- เขียนสรุปหน้ากากที่มีทั่วโลก
- หน้ากากจากบล็อกปูน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของหน้ากาก รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์หน้ากากและสังคมโลกได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำหน้ากากได้
- ออกแบบ วางแผนการทำหน้ากากได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอชาร์ตความรู้ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากและสังคมนั้นๆได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ทำหน้ากากได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของหน้ากาก หน้ากากเกิดขึ้นได้อย่างไร ภายใต้หน้ากากที่ซ่อนอยู่เป็นอย่างไร หน้ากากที่เราสนใจมี Time line ความเป็นมาอย่างไร เช่น
  พี่สตางค์ สนใจหน้ากากผีตาโขน หน้ากากผีตาโขนเป็นเรื่องประเพณีความเชื่อ ของคนในจังหวัดเลย ประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีครับ
  พึ่แม็ค สนใจเรื่องหน้ากากสัตว์ หน้ากากสัตว์จะเกิดขึ้นในชนเผ่า สื่อถึงผู้นำผ่านหน้ากากสัตว์ครับ
  พี่ภูมิ สนใจหน้ากากที่ใส่ในการแสดงหนังภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราว แฝงด้วยเรื่องเศรษฐกิจครับ
  นักเรียนเข้าใจและสามารถเขียน เล่าอธิบายให้เพื่อนฟังได้เกี่ยวกับความเป็นมาของหน้ากากที่ตนเองสนใจ เชื่อมโยงกับสังคมได้เช่น
  พี่ออม ภายใต้หน้ากากคือสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีที่บ่งบอกถึงสถานที่นั้นๆคะ

  ตอบลบ