เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

week5

Understanding Goal: เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของแต่ละทวีปที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถทำโมเดลภูมิศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
(23-27 พ.ย 58)
โจทย์ : ภูมิศาสตร์
Key Questions :
- ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้างและส่งผลอย่างไร
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ ผ่านโมเดลได้อย่างไร
- นักเรียนจะนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำโมเดลได้อย่างไรเครื่องมือคิด :
Brainstorms เกี่ยวกับการทำโมเดล
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในแต่ละทวีป
Show and Share : นำเสนอชาร์ตความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์ในการทำโมเดล
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมภาคเหนือจึงเกิดแผ่นดินไหว
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว  
- แบ่งนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเป็นทวีปต่างๆ แต่ละกลุ่ม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
ใช้
 นักเรียนแต่กลุ่มสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ลงชาร์ตความรู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ ผ่านโมเดลได้อย่างไร
ใช้
 นักเรียนแต่กลุ่มออกแบบ วางแผนการทำโมเดลภูมิศาสตร์ของทวีปตนเอง (การบ้าน เตรียมอุปกรณ์)
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโมเดลตามที่วางแผนไว้
เชื่อม
นำเสนอโมเดล เพื่อนช่วยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้างและส่งผลอย่างไร
 เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามใน
ใช้
เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้
นำเสนองานวิเคราะห์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แต่ละทวีป
- นำเสนอ โมเดล
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำโมเดล
เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร
ชิ้นงาน
- โมเดลภูมิศาสตร์
- เขียนวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง ส่งผลอย่างไร และจะทำอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของแต่ละทวีปที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถทำโมเดลภูมิศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นมาทำโมเดลได้
- ออกแบบ วางแผนการทำโมเดลได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอโมเดลให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ออกแบบ วางแผนโมเดลได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แต่ละทวีปได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของทวีปทั้ง 7 ทวีป โดยครูใช้วิธีแบ่งกลุ่มหาข้อมูล จัดกระทำข้อมูลผ่านชาร์ตความรู้ โมเดล
  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนฟัง กลุ่มที่ฟังเพื่อนนำเสนอจะเขียนคำถามและสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่เพื่อนต้องพัฒนาต่อ เช่น
  กลุ่มพี่ออม : เพื่อนสะท้อนว่า มีบางช่วงที่เพื่อนพูดเร็วเกินไป และเพื่อนยังยืนไม่นิ่ง มีอ่านข้อมูลบางครั้ง สิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วคือ การตอบคำถามและทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
  กลุ่มพี่โจ : เพื่อนสะท้อนว่าพูดเร็วบางครั้ง เสียงชัดเจนและเนื้อหาเยอะ สิ่งที่ดีแล้ว เพื่อนได้นำเสนอทุกคนและช่วยกันตอบคำถาม
  ครูฟ้า : ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อทวีป ประเทศ นั้นอย่างไรเพราะเหตุใด
  พี่แพรว : อาหาร อากาศคะ เพราะสภาพแวดต่างส่งผลต่อการเจริญเติบโต
  พี่ออม : พืชเมืองร้อน เมืองหนาวคะ
  พี่แม็ค : เกิดฤดูกาลที่ต่างกันครับ
  สรุปสัปดาห์นี้นักเรียนเปลี่ยนการสรุปสัปดาห์เป็น 6 ช่องแผ่นยาว ผ่านภาพและข้อความที่กระชับ นักเรียนสนุกกับการวาดภาพและการทำงานสามารถทำงานเสร็จในคาบ ส่งงานตรงต่อเวลา

  ตอบลบ