เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Week2

Understanding Goal: นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
(2-6
พ.ย 58)
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน้ากาก(วัฒนธรรม สังคม)และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เครื่องมือคิด :
Think Pair Share : ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในหน่วยนี้
Backboard Share : ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
Brainstorm: ระดมความคิดเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้ (แผ่นเล็ก)
Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี      
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน้ากาก(วัฒนธรรม สังคม)และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
ใช้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน้ากาก(วัฒนธรรม สังคม) (รายบุคคลลงกระดาษ A4)
เชื่อม
นักเรียนจับคู่ ครูแจกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แต่ละคนเขียนไว้ให้แต่ละคู่ช่วยกันดู (สิ่งที่เหมือนกันเลือกเพียงข้อเดียว สิ่งที่แตกต่างยกมาทั้งหมด)
ใช้
 นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้  (แผ่นใหญ่)
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้แต่ละเรื่องมากรุ๊ปเนื้อหาว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มใดเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
นักเรียน ช่วยกันวางแผนการเรียนรู้ลำดับความสำคัญของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
แบ่งนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คนช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรม ชิ้นงาน แหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาที่วางแผนไว้ โดยบันทึกแบบร่างลงในกระดาษA3 ผ่านเครื่องมือคิด Brainstorm นำเสนอครูและเพื่อน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
ใช้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย ต่อจากเมื่อวาน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
- ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
- เสนอความคิดเห็นและตกแต่งห้องเรียน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
ความรู้
นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ได้
- ออกแบบตกแต่งห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ กรรไกร
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- จัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
 คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วย
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


รูปภาพกิจกรรม
ภาพปฏิทินการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนรู้
    นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จากสิ่งที่ตนเองและเพื่อนอยากเรียนรู้ ผ่าน Backboard Share ร่วมกันขมวดหัวข้อที่อยากเรียน ลำดับความสำคัญ เรื่องที่อยากเรียน จากสัปดาห์ที่ 3 ถึง สัปดาห์ที่10 จับคู่ออกแบบปฏิทินแผ่นเล็ก จากนั้น นำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อนๆช่วยกันเพิ่มเติม ในเรื่องกิจกรรม ชิ้นงาน ภาระงานในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนลงมือทำปฏิทินแผ่นใหญ่ ทุกคนมีหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบจนงานสำเร็จ
    อีกทั้งในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสาทำบล็อกทางเดินสวนป่า ในช่วงบ่ายของทุกวัน นักเรียนจึงได้มีโอกาสไปเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียนสะท้อนแลกเปลี่ยนว่า ไม่เคยทำบล็อกมาก่อนสนุกและเหนื่อยมาก เพราะพวกเราต้องผสมปูนตัวตนเอง อีกอย่างที่นักเรียนประทับใจคือการได้ลงลายบล็อกตามจินตนาการมีความสุขมากครับ/ค่ะ เสียงสะท้อนจากนักเรียนรู้

    ตอบลบ