เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

week10

Understanding Goal: นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
 (28-29
ธ.ค 58)
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้
Key Questions :
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
Show and Share : นำเสนอ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
Place met : เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
Round Robin : พูดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด 1 Quarter และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่) เพื่อตอบคำถาม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู             
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ A3
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 9 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เชื่อม
    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
    นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
Mind
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม  สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครู และนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำดีแล้ว และพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง ใน Quarter นี้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อของตนเอง
ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงกระดาษ A4
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Card and Chart สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์ที่ 10

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถออกแบบ วางแผนการพัฒนาตนเองได้)
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบ Mind Mapping ได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)ให้ครูและเพื่อนเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครอง ในกิจกรรมบุญคูณลาน เช่น จัดสถานที่ ห่อข้าวต้ม ทำข้าวหลาม ตักบาตรเช้าและร่วมพิธีสู่ขวัญข้าว
  นักเรียนตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมมาก เช่น
  พี่มิว : ครูฟ้าขาเราจะได้ไปช่วยผู้ปกครองตอนไหนค่ะ
  พี่ออม : แม่หนูเอาเงินมาบริจาคด้วยค่ะ
  พี่แจ๊บ : ถั่วเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนครับแม่ผมบอกมาครับ
  พี่ๆ ป.6 : เวียนไปห่อข้าวต้มและทำข้าวหลาม
  ช่วงบ่ายพี่ๆ สรุปสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มาตลอดครึ่งวัน เช่น
  พี่แฟ้ม : หนูได้ฝึกตัดไม้ไผ่ค่ะ
  พี่มิว : หนูได้ห่อข้าวต้ม สนุกมากค่ะวันนี้
  พี่ใบเตย : หนูได้ทำข้าวหลามค่ะ
  พี่ๆสรุปสัปดาห์ที่ 10 ตามความถนัดของตนเอง

  ตอบลบ