เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Week4

Understanding Goal: เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละทวีป ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านละคร อีกทั้งยังสามารถออกแบบลวดลายของหน้ากากในการถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
(16-20 พ.ย 58)
โจทย์ : วัฒนธรรม
Key Questions :
- วัฒนธรรมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
- วัฒนธรรมของแต่ละทวีปเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- ทำไมคนเอเชียกินข้าวคนยุโรปกินขนมปัง
- นักเรียนจะถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อผ่านหน้ากากได้อย่างไร
-ในความคิดของนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมคืออะไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms เกี่ยวกับละคร จะอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรม ที่หลากหลายได้อย่างไร”
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละทวีปความเหมือนและความแตกต่างกัน
Show and Share : นำเสนอละคร
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้รู้
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- หน้ากาก
- อุปกรณ์ในการทำลวดลายหน้ากาก
- ชุดการแสดงละคร
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด วัฒนธรรมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง คิดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่รู้จัก
- แบ่งนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเป็นทวีปต่างๆ แต่ละคนในกลุ่มเลือก 1 ประเทศที่ตนเองสนใจในทวีปนั้น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ตนสนใจ
ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล ผ่านการเขียนบรรยาย
- ออกแบบลายหน้ากากเกี่ยวกับวัฒนธรรม (การบ้าน)
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
เชื่อม
 นักเรียนนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองสนใจให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆและครูตั้งคำถามสิ่งที่สงสัย
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
 ทำไมแต่ประเทศจึงมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน เพราะเหตุใด
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- แบ่งนักเรียนออก 3 กลุ่มเท่าๆกัน
ใช้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม พร้อมกับระดมความคิด จะอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างไรผ่านละคร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
แสดงละคร จะอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างไร”
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากละคร
 เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง เกี่ยวกับการแสดงละคร
ใช้
เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำลวดลายหน้ากาก
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำลวดลายหน้ากากตามที่วางแผนไว้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
- ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอาสาในการวางบล็อกทางเดินสวนป่า
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละประเทศ
- นำเสนอ ละคร
- เขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ ทำลายหน้ากาก, ออกแบบลายหน้ากากเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- ทำลวดลายหน้ากาก
ชิ้นงาน
- ละคร
- เขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรายบุคคล
- หน้ากากแต่ละลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละทวีป ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านละคร อีกทั้งยังสามารถออกแบบลวดลายของหน้ากากในการถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาแสดงละครได้
- ออกแบบ วางแผนการทำลวดลายหน้ากากได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอละครให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ออกแบบ ฉาก ชุดการแสดงละครได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละทวีป แต่ละประเทศที่สนใจ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ จะทำอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น
  พี่ออม เคารพ ไม่ใช่เปลี่ยนตนเองตามสิ่งนั้นค่ะ
  พี่แป้ง ยอมรับในสิ่งนั้น ปรับตนเองบ้าง บางครั้ง
  พี่แจ๊บ เข้าใจในสิ่งที่สังคมนั้นเป็นครับ
  พี่คอร์ด ไม่ละเมิดสิทธิ์ครับ
  นอกจากจะอธิปรายร่วมกันแล้ว นักเรียนได้ถ่ายทอดความเข้าใจ ผ่านละคร นักเรียนสามารถแสดงละครถ่ายสั้นๆให้เพื่อนๆ เข้าใจในวัฒนธรรมนั้นได้
  หลังจากละคร นักเรียนสะท้อนซึ่งกันและกัน เช่น
  พี่แม็ค บอกว่าถ้าได้เตรียมฉากชุดการแสดงจะเยี่ยมมากครับ
  พี่ออม ก่อนเล่นละครมีปัญหานิดหนึ่งคะ เพื่อนยังไม่รู้หน้าที่
  พี่เพลง เพื่อนเล่นขณะซ้อมคะ แต่แสดงจริงทำได้ดีกว่าซ้อมคะ

  ตอบลบ