เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Week7

Understanding Goal: เข้าใจ สามารถอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(7-11.ค 58)
โจทย์ : เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
Key Questions :
- ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
- ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
- ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
- ขอ 3 คำ กับเศรฐกิจไทยใน ปัจจุบัน เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Black Board Share:  เกี่ยวกับ
- ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
- ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
-  ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถามในสัปดาห์นี้ เช่น ขอ 3 คำกับเศรฐกิจไทยในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
Show and Share : นำเสนอบทกลอน
ชักเย่อความคิด :
ระหว่างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการ นักเรียนจะเลือกอะไรเพราะเหตุใด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู             
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
 - ครูให้นักเรียนดูคลิปชั่วโมงทำกิน ตอนวิกฤตเศรษกิจกรีซ และ สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ.2540
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร และนักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศกรีซประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และทำไมประเทศไทยเกิดภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ.2540
เชื่อม
 หลังจากดูคลิปครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง และถ้าเป็นผู้นำประเทศนักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
 ใช้
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเองลงในกระดาษ A4
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
- ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
-  ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share
ใช้
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจผ่านบทกลอน
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ระหว่างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการ นักเรียนจะเลือกอะไรเพราะเหตุใด
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด ชักเย่อความคิด
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ขอ 3 คำกับเศรฐกิจไทยในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
 จาก 3 คำ เชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้างลงกระดาษ A4
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นจากคลิปที่ได้ดู
- การเตรียมนำเสนองาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือ Black Board Share
ชิ้นงาน
- บทกลอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share
- เชื่อมโยง คำ 3 คำ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7
ความรู้
 เข้าใจ สามารถอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานได้
- ออกแบบ วางแผนการทำงานได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอความคิด Black Board Share /กลอน ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการปกครองได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 การออกแบบชิ้นงานต่างๆ และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ครูกระตุ้นการคิดด้วยการดูคลิป เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีซ จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร ส่งผลต่อประเทศไทย ต่อเราอย่างไร
  ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร เช่น
  พี่ออม : การที่ประเทศต่างๆเกิดปัญหาหนูคิดว่าส่งผลต่อประเทศเราอย่างแน่นอนค่ะ แต่จะส่งผลน้อยหรือมากแค่นั้นเองค่ะ
  พี่แดง : หนูก็คิดว่าส่งผลนะค่ะเช่นราคาสินค้า
  พี่เช็ค : ผมว่าส่งผลครับจะเห็นว่าอะไรๆก็แพง
  เราจะรับมือกับสิ่งที่ส่งผลอย่างไร
  พี่แจ๊บ : ใช้น้อยลง ทางเดียวกันไปด้วยกันครับ (หัวเราะ)
  พี่ออม : ไม่ตามกระแสน่าจะช่วยได้ค่ะ
  ยกตัวอย่างการตามกระแส
  พี่ออม : ออกรถ ซื้อโทรศัพท์
  จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง
  นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่าน นิทาน กลอน ชาร์ตความรู้ นำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่น เพื่อนเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่างๆ
  สิ่งที่ครูสังเกตเห็น คือนักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้ดีขึ้นมาก ทุกคนรู้หน้าที่และเห็นได้ชัดถึงความเข้าใจต่อแก่นเรื่อง

  ตอบลบ