เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

Week1

Understanding Goal: เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
(26-30 ต.ค 58)
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter   นี้เพราะเหตุใด
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้นเครื่องมือคิด :
Round Robin : ครูแลนักเรียน พูดคุยเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดูและเรื่อง ที่อยากเรียน
Card and Chart : เขียนเรื่องที่อยากเรียน
Show and Share :  นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
Think Pair Share :ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
Mind Mapping: สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Wall Thinking :ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ติดชิ้นงาน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปเทศกาลหน้ากากเอเชีย,ผีตาโขน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปภายในห้องเรียน
- ครูเปิดคลิปเทศกาลหน้ากากเอเชีย ให้นักเรียนดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและจากการดูคลิปเทศกาลหน้ากากเอเชียที่ได้ดู นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและคิดอย่างไร จากคลิปที่ได้ดู ผ่านเครื่องมือคิด  Round Robin
ใช้
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้ดูจากคลิปเทศกาลหน้ากากเอเชียรายบุคคลลงบนกระดาษ A4
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
- ครูเปิดคลิปผีตาโขนให้นักเรียนดู
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และคิดอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคลิปผีตาโขนที่นักเรียนได้ดู
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้เพราะเหตุใด
เชื่อม
- นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนลงในกระดาษครึ่งของครึ่ง A4
- นำเสนอแลกเปลี่ยนให้ครูและเพื่อนๆฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ให้น่าสนใจและเป็นปัญหาว่าอย่างไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอชื่อหน่วย ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- จากนั้นจับคู่แลกเปลี่ยนชื่อหน่วยและเขียนชื่อใหม่ที่ทั้งสองคนพอใจ สุดท้ายนำชื่อหน่วยแต่ละคู่มาระดมความคิด ตั้งชื่อหน่วยที่ทุกคนทั้งห้องเห็นด้วยและพอใจ 1 ชื่อ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามนักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับหน่วยหน้ากากอย่างไรบ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ก่อนเรียน
ใช้
สรุปองค์ความรู้ ก่อนเรียน ผ่าน Mind Mapping    
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- ดูคลิปเทศกาลหน้ากากเอเชีย,ผีตาโขน
- สนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้จากคลิป
- เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping  ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอสิ่งที่ได้จากการดูคลิปและเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
- สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปเพื่อเขียนสรุปความเข้าใจ ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2558 11:55

    สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนครูสร้างฉันทะสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากครูกับนักเรียนพูดคุยทักทายและครูตั้งคำถามในห้องเรียนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง พี่แจ๊บ : เห็นรูปหน้ากากภายในห้องเรียน พี่ภูมิ : เห็นหน้ากากที่ติดอยู่หน้าห้อง ครุตั้งคำถามต่อพี่ๆคิดว่าหน้ากากคืออะไร พี่ออม หน้ากากคือสิ่งที่สวมเพื่อปิดบังใบหน้า พี่แพรว หน้ากากสามารถบอกถึงประเพณี ความเชื่อ จากนั้นครูสร้างแรงจูงใจโดยให้นักเรียนดูคลิป เทศกาหน้ากากเอเชีย เป้นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเกี่ยวกับหน้ากากของหลายๆประเทศเมื่อดุคลิปจบครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปนักเรียนเห้นอะไร สื่อถึงอะไร พี่ออม หน้ากากเกี่ยวข้องกับศาสนา มีความเชื่อต่างๆ พี่เพลง ผีตาโขนเป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่จังหวัดเลย จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่ดูคลิปวันอังคารครุให้พี่ๆเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในQuarter นี้ พูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในQuarter นี้เมื่อได้หน่วยที่อยากเรียนรู้แล้วครูให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยโดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share โดยให้คิดคนเดียวก่อนแล้วจับกลุ่ม 3 คนเลือกมาหนึ่งชื่อ แล้วระดมความคิดกลุ่มใหญ่เพื่อเลือกมาชื่อหนึ่งซึ่งพี่ๆ ป. 6 เลือกชื่อหน่วยหน้ากาก เพราะว่าคำว่าหน้ากากสามารถสื่อความหมายได้หลายอย่างจากนั้นครุให้พี่ๆเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในวันศุกร์เป็นการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ