เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

week9

Understanding Goal: เข้าใจ และสามรถออกแบบ วางแผนแสดงละครหน้ากากประยุกต์เพื่อถ่ายความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งQuarter รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
(21-25.ค 58)
โจทย์ : ละครหน้ากากประยุกต์
Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ เรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนละครหน้ากาก เพื่อสื่อความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มาได้อย่างไร
- ละครหน้ากากเหมือนหรือแตกต่างจากละครอย่างอื่นอย่างไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจะนำไปปรับใช้อย่างไร เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Black Board Share:  เกี่ยวกับละครหน้ากากกับละครอื่น
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการแสดงละครหน้ากาก
Show and Share : นำเสนอละครหน้ากาก
Flow Chart : ขั้นตอนการทำละคร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู             
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
- หน้ากาก
- อุปกรณ์ต่างๆในการประกอบ
ฉาก
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ เรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนละครหน้ากาก เพื่อสื่อความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มาได้อย่างไร
เชื่อม  
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามในขั้นชง
จากนั้นครูกระตุ้นการคิดต่อว่า ละครหน้ากากเหมือนหรือแตกต่างจากละครอย่างอื่นอย่างไร เพราะเหตุใด
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนร่วมกันในการทำละครหน้ากาก
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมละครตามที่ออกแบบวางแผนไว้
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
ความคืบหน้าของละครแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
ถ้ามีแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคืบหน้าของละคร
ใช้
เตรียมอุปกรณ์ ฉากในการแสดงละคร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
 แสดงละครหน้ากากให้ครูและน้องๆได้ชม
ชง
ครูกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการนำเสนอละครหน้ากาก จะนำไปปรับใช้ในชีวิตวันได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอละคร ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงละครหน้ากาก
- การนำเสนอ Flow Chart
- เตรียมอุปกรณ์ในการแสดงละครหน้ากาก
ชิ้นงาน
- ละครหน้ากาก
- Flow Chart ขั้นตอนการทำละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ความรู้
 เข้าใจ และสามรถออกแบบ วางแผนแสดงละครหน้ากากประยุกต์เพื่อถ่ายความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งQuarter รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีในการแสดงละครได้
- ออกแบบ วางแผนการทำละครหน้ากากได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอละคร ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านละครหน้ากากได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 การออกแบบชิ้นงานต่างๆ และรูปแบบการนำเสนอละครที่น่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงละครได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับละครหน้ากาก นักเรียนเตรียมถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่เรียนมาให้ครูและน้องๆได้รับชม ก่อนถึงวัน
  นักเรียนร่วมกันวางแผน อะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้ จะทำอย่างไรให้น้องๆ คุณครูเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนรู้มา
  เมื่อวางแผนเสร็จ นักเรียนเริ่มซ้อมและทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
  นักเรียนซ้อมละคร วันละ 1 รอบ เวลาที่เหลือสรุปความเข้าใจตนเองผ่าน Mind Mapping เตรียมชุด ฉาก และงานค้นคว้าอิสระ
  ตามที่วางแผนไว้ในสัปดาห์ที่ 10 ได้เลื่อนมาทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้แทน เพราะสัปดาห์ที่ 10 มีกิจกรรมบุญคูณลาน นักเรียนจะได้ร่วมห่อข้าวต้ม ทำข้าวหลาม ทำบุญตักบาตรร่วมกันทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
  งานที่ต้องสะสางพี่ๆจะใช้เวลาว่างและทำเป็นการบ้านบ้าง ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะจัดการเวลาของตนเองอย่างไร
  ส่วนในวันศุกร์ของสัปดาห์เป็นกิจกรรม ถ่ายทอดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มาของช่วงชั้นที่ 2
  น้องๆไปดูพี่ๆและพี่ๆก็ได้ไปดูความงอกงามน้องๆเช่นกัน หลังจากที่เปิดบ้านเสร็จนักเรียนร่วมกันสะท้อนในสิ่งที่ได้เรียนรู้และสะท้อนตนเองในสิ่งที่ดีแล้วและควรพัฒนาต่อเกี่ยวกับการเปิดบ้านใน Q4

  ตอบลบ