เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

week8

Understanding Goal: เข้าใจ และสามารถอธิบายการประดิษฐ์หน้ากากที่ตนเองสนใจจากวัสดุที่มีในพื้นถิ่น รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
(14-18.ค 58)
โจทย์ : ประดิษฐ์หน้ากาก
Key Questions :
- นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากที่ตนเองสนใจโดยใช้วัสดุในพื้นถิ่นได้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบ วางแผนประดิษฐ์หน้ากากได้อย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจะนำไปปรับใช้อย่างไร เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Black Board Share:  เกี่ยวกับหน้ากากที่สนใจ
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับหน้ากาก
Show and Share : นำเสนอกระบวนการทำหน้ากาก
Flow Chart : ขั้นตอนการทำหน้ากาก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู             
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- หน้ากากที่นักเรียนสนใจมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
- นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากที่ตนเองสนใจโดยใช้วัสดุในพื้นถิ่นได้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบ วางแผนประดิษฐ์หน้ากากได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้ากากที่นักเรียนสนใจ และการนำวัสดุในพื้นถิ่นมาทำหน้ากาก
- นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการทำหน้ากาก
ใช้
- นักเรียนสรุปขั้นตอนการทำหน้ากาก Flow Chart
- เตรียมอุปกรณ์ในการทำหน้ากาก
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างคุ้มและเกิดประโยชน์ได้อย่างไร
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
ทำหน้ากากตามที่ออกแบบวางแผนไว้
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
 ทำหน้ากาก (ต่อ)
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้ากากที่สนใจ
- การนำเสนองาน
- เตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
ชิ้นงาน
- หน้ากาก
- Flow Chart : ขั้นตอนการทำหน้ากาก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8
ความรู้
 เข้าใจ และสามารถอธิบายการประดิษฐ์หน้ากากที่ตนเองสนใจจากวัสดุที่มีในพื้นถิ่น รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีในพื้นถิ่นได้
- ออกแบบ วางแผนการทำหน้ากากจากวัสดุพื้นถิ่นได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอความคิด Black Board Share /Flow Chart ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำหน้ากากได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 การออกแบบชิ้นงานต่างๆ และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้ากากได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำหน้ากาก ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะประดิษฐ์หน้ากากให้น่าสนใจได้อย่างไร เพราะเหตุใด
  พี่เช็ค ครูครับผมรอสัปดาห์นี้มานานแล้วครับ ผมอยากทำหน้ากาก
  พี่มิว หนูใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ได้ไหมค่ะ
  พี่ตะวัน ผมชอบผีตาโขนครับ ผมจะทำผีตาโขน
  พี่เพลง หนูจะใช้กล่องลังค่ะ ทำเป็นรูปเป็ดค่ะ
  พี่คอร์ด ผมจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดครับและทำลวดลาย
  พี่โอ๊ค ผมจะทำลักษณะคล้ายๆหัวโขนครับ
  จากนั้นพี่ๆก็ลงมือวางแผนการทำหน้าหน้ากากของตนเอง
  และวางแผนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำหน้ากากต่อในวันถัดไป
  ปัญหาอุปสรรคที่เจอในสัปดาห์นี้คือ มีพี่ๆที่ลืมอุปกรณ์ พี่ๆจึงแก้ปัญหาโดยการช่วยเพื่อนๆและทำบางส่วนที่ทำได้ก่อนเช่น โคลงที่ทำจากเปเปอร์มาเช่ แบบลวดลาย
  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น นักเรียนสนใจกิจกรรม ได้คิดออกแบบวางแผน ทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการเตรียมอุปกรณ์ เวลาว่างพี่ๆจะเอาหน้ากากออกมาทำ และวันสุดท้ายได้เห็นงานเพื่อนได้ชื่นชมซึ่งกันและกัน

  ตอบลบ