เป้าหมาย (Understanding Goal) เข้าใจ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพ

week6

Understanding Goal: เข้าใจ สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
(30 พ.ย-4.ค 58)
โจทย์ : ศาสนา ความเชื่อ
Key Questions :
-  ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
- เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
- แต่ละศาสนามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันและคล้ายกันอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Place Mat เกี่ยวกับความเหมือนและความคล้ายของแต่ละศาสนา
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถามในสัปดาห์นี้ เช่น ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
Show and Share : นำเสนอชาร์ตความรู้
ชักเย่อความคิด :
เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนาต่างๆที่มีคนนับถือ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ ลัทธิเต๋า ขงจื๊อ ฯลฯ
ใช้
นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ตความรู้  Flow Chart  ฯลฯ
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
เชื่อม
นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
เชื่อม
ครูให้นักเรียนแสดงทรรศนะของตนเองต่อศาสนาและลัทธิความเชื่อผ่านเครื่องมือคิด ชักเย่อความคิด จากคำถาม : เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้เครื่องมือคิด Place Mat เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด จากคำถาม : แต่ละศาสนามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันและคล้ายกันอย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความข้าใจต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Round Robin
ใช้
 นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงาน บทความเกี่ยวกับศาสนา
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม
นำเสนอบทความของตนเอง เพื่อนๆและคุณครูชื่นชมในความตั้งใจ
 ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาและการวางแผนการทำงาน
- การเตรียมนำเสนองาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Cart / Place Mat /บทความ
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับศาสนา
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Chart / Place Mat /บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  6
ความรู้
เข้าใจ สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานได้
- ออกแบบ วางแผนการทำงานได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอคิด Card  and  Cart / Place Mat /บทความ ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 การออกแบบชิ้นงานต่างๆ และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาต่างๆได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ วันแรกของการเรียนรู้ครูกระตุ้นการคิดนักเรียน เช่นศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่มีศาสนาจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมต้องมีศาสนา เช่น
  พี่โจ : ศาสนาเกิดจากความเชื่อครับ
  พี่คอร์ด : การสืบทอดครับ
  พี่แดง : บุคคลที่แสวงหาความสุขและเผยแพร่ค่ะ
  พี่กอล์ฟ : การบวชและคนไปกราบไหว้ครับ
  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองจับฉลากได้
  หลังจากหาข้อมูลได้แล้วนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาจัดชุดความรู้ ผ่านชาร์ต กลอน ละคร ตามแต่ละกลุ่มถนัด
  นักเรียนนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง
  อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังค่ะ ชักเย่อความคิดเกี่ยวกับศาสนา “เชื่อหรื่อไม่ว่าการนับถือศาสนาจะทำให้คนเป็นคนดี”
  นักเรียนครึ่งห้องรู้สึกเฉยกับสิ่งนี้ โดยให้เห็นผลว่า เช่น
  พี่ฝ้าย : คนมันจะดีหรือเลวไม่ได้เกี่ยวกับการนับถือศาสนา
  พี่มิว : มีศาสนาแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนเดิม
  พี่เมย์ : ขึ้นอยู่กับคนที่จะทำไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา
  มีพี่ๆที่เลือกเชื่อและไม่เชื่อ เช่นคนที่ไม่เชื่อ
  พี่กอล์ฟ : คนเราต้องปฏิบัติตนเองไม่ต้องนับถือศาสนา
  พี่เช็ค : คนเราจะดี เลวขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตน
  คนที่เชื่อ เช่น
  พี่โอ๊ค : ช่วยเตือนสติของเรา
  พี่ครัช : ศิล 5 ของสาสนาพุทธทำให้เราปฏิบัติตนเอง

  ตอบลบ